دوز مصرف متادون چگونه تعیین می شود؟

پاسخ:

در مصرف متادون اول دوز القا و بعد دوز تثبيت داريم؛ به عنوان مثال در ۵ يا ۶ روز اول ميزان متادون زياد مي شود بعد از آن به دوز تثبيت مي رسد که ممکن است يک يا چند سال طول بکشد. در اين دوره ميزان مصرف متادون ثابت است مگر اين که طي سال اول بدن معتاد مقاومت نشان دهد و درمانگر دوز متادون را کمي بالاتر ببرد. اما اين اتفاق فقط يک بار مي افتد و بيشتر معتادان به سرعت به دوز تثبيت مي رسند. در بسياري از موارد مي توان پس از مدتي ميزان متادون را کم کرد به نحوي که وابستگي فرد روز به روز به متادون کمتر شود و قادر به ترک متادون باشد.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.