مضرات سیگار

جمال ناصحی، مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان بیان کرد از جمله مضرات سیگار این است که دود سیگار در کاهش تمرکز و دقت افراد در محیط تاثیر می گذارد. او ادامه داد: اعتیاد به سیگار در افراد روی عملکرد کارگران و کارمندان دیگر تاثیر می گذارد و با ایجاد اختلال، ایمنی کار و همچنین کمیت و کیفیت آن را کاهش می دهد. بر اساس ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است.

مضرات سیگار

از جمله مضرات سیگار می توان به تاثیرات بدی که روی سیستم تنفسی انسان، دستگاه اعصاب مرکزی و دستگاه قلبی و عروقی می گذارد، اشاره کرد. مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان در اینباره افزود: حقوق شهروندان به اماکن عمومی و محیط‌ های تفریحی محدود نمی شود و یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان کار در هوای سالم است و ایجاد چنین شرایطی از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان می باشد. با حفاظت کارکنان و مراجعان از دود محیطی دخانیات،‌ عوارض این عامل خطرناک در محیط و در نتیجه بیماری های شغلی کاهش می یابد. بنابراین ترک اعتیاد سیگار می تواند در بهبود شرایط جسمی افراد سیگاری و همچنین شرایط کاری آن ها تاثیر بگذارد.

مضرات سیگار کشیدن در محیط کار چیست؟

وی بیان کرد که مواد شیمیایی سمی و مضری در محیط های کاری وجود دارند که با ترکیب آن ها با دود سیگار و یا دیدن حرارت توسط آتش سیگار، تبدیل به مواد بسیار خطرناکی می شوند که اثرات ناشناخته ای دارند. او همچنین ادامه داد که تماس دست آلوده به مواد با دهان در افراد سیگاری باعث انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر می‌شود. افراد سیگاری به دلیل ضعف سیستم ایمنی و ناتوان بودن سیستم تنفسی در پاک‌ سازی هوای داخل ریه، در معرض بیماری‌ ها بیشتر هستند که موجب غیبت آن ها در کار می شود.

مضرات سیگار برای اطرافیان

مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان خاطرنشان کرد که افراد سیگاری با انتقال بیماری های تنفسی، همکاران خود را نیز بیمار کرده و با کاهش تمرکز و دقت افراد، عملکرد آن ها را در محیط کار کاهش می دهند که موجب اثرات منفی اقتصادی می شوند. در صورتی که بر استعمال دخانیات در محیط کار نظارت انجام نشود، افراد سیگاری یکی از معضلات مهم اداره ها و کارخانه ها هستند. این افراد با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، همکاران خود را در معرض دود سیگار قرار می دهند.بر اساس آمارهای اعلام شده، به علت مصرف دخانیات، در هر 2.5 دقیقه یک نفر در ایران و هر ۵ ثانیه یک نفر در دنیا جان خود را از دست می دهند.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.