گل خطرناکترین مخدر است که یکبار مصرفش می تواند به مدت 6 ماه فرد را دچار توهم کند . مصرف کنندگان این مخدر اگر گل استفاده نکنند دچار اضطراب، تپش قلب و وحشت زدگی می شوند. 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.