مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی انجمن جامعه شناسی ایران اظهار کرد: مصرف مواد مخدر فقط محدود به لذت و لذت گرایی نیست، به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان برای کسب انرژی یا اعمالی از این دست به سمت مواد مخدر مختلف می روند.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدعلی شفیعی، پزشک و کارشناس اعتیاد با اشاره به این که پیشگیری از اعتیاد در قشر سنی نوجوان همواره به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیرد، گفت: راهکارهای پیشگیرانه از بروز اعتیاد در نوجوانان باید به گونه‌ای باشد تا فرد نوجوان به مرحله تنفر از اعتیاد برسد.

وی با اشاره به این که مصرف مواد مخدر مانند حرکت در جاده‌ای است که به دره‌ای عمیق منتهی می شود، اظهار کرد: مصرف مواد مخدر در طول عمر، زندگی یک فرد را در تمامی لحظات دستخوش آسیب می کند.

مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی انجمن جامعه شناسی ایران که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با بیان این که خطر اعتیاد همواره در کمین همگان است، عنوان کرد: مصرف مواد مخدر فقط محدود به لذت و لذت گرایی نیست، به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان برای کسب انرژی یا اعمالی از این دست به سمت مواد مخدر مختلف می روند.

 

 

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.