نام مستعار به عنوان بخشی از نشانی وب استفاده می شود.
Aimy Canonical
برای این آیتم مسیری استاندارد تنظیم کنید.
رونویسی پروتکل / دامنه
آیا تمایل دارید که تنظیمات پیش فرض پلاگین پروتکل و / یا دامنه را برای این آیتم رونویسی کنید؟
نام دامنه ای که بایستی برای این آیتم استفاده شود
پروتکل
پروتکلی که بایستی برای این آیتم استفاده شود
چینش:
مطلب ایجاد شده در بالای مجموعه قرار می گیرد. شما می توانید در بخش مدیریت بعدا چینش آنرا تغییر دهید.