• بسته مراقبت پس از ترخيص بايد براي پاسخ به نيازهاي مراقبت برنامه ريزي شده متناسب با خصوصيات فردي بيماران در دسترس باشد. برحسب نوع خدمات ارايه شده در دوره بستري تداوم مراقبت بايد رويكردهاي پرهيزگرا و غيرپرهيزگرا را شامل گردد.

  • مراكز ارجاع دهنده بيماران بايد قبل و بعد از دوره بستري در تأمين مراقبت هاي لازم به صورت فعال درگير باشند . علاوه بر اين كاركنان مرکز بستري بايد هماهنگي هاي لازم براي خدمات پيش از پذيرش و پس از ترخيص را به عمل آورند.

  • خدمات بستري براي حمايت از مراجعان در دستيابي به اهداف درمان نياز به انعطاف پذيري بالايي دارند . براي مثال روان شناسان و مددكاران خدمات بستري بايد بيمار را براي پيگيري مشكلات رواني و جسمي خود پس از ترخيص و مراجعه به مراكز درمان پس از ترخيص كمك كنند.

  • مدت درمان بايد براساس نياز استفاده كننده خدمات تعيين شود و احتمال دارد در صورت وجود انديكاسيون زمان بستري طولاني تر شود. بر اساس ارزيابي اوليه مدت بستري تعيين و براساس آن برنامه ريزي براي مراقبت پس از ترخيص با مركز ارجاع دهنده يا مراكز تأمين كننده خدمات پيشگيري از عود و بازتواني نزديك محل سكونت بيمار انجام مي شود.

  • اگر بيمار روي درمان نگهدارنده با آگونيست تثبيت شود بعد از ترخيص بايد به مركز داراي واحد آگونيست ارجاع شود.

  • براي ايجاد شبكه هاي اجتماعي حمايت كننده از پرهيز، خانواده استفاده كنندگان خدمات و شبكه اجتماعي آن ها بايد در برنامه درمان مشاركت داده شوند.

  • شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد تداوم بدون وقفه درمان از مرحله بازگيري حمايت شده بستري به يك مركز بازتواني مي تواند نتايج درمان را بهبود بخشد . با توجه به اين موضوع ميتوان با پيش بيني تسهيلات درمان سوءمصرف مواد در مراكز بازتواني اقامتي محيطي مناسب ي براي درمان مراجعان داراي انگيزه و فاقد تاريخچه عوارض درماني فراهم كرد.

  • تأمين خدمات درمان بستري و بازتواني اقامتي در كنار خدمات سرپايي بايد براي هر منطقه جغرافيايي در نظر گرفته شود.

نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.