ترک اعتیاد
 • مركز بستري درمان سوءمصرف مواد مركزي است كه در آن خدمات ارزيابي، تثبيت يا بازگيري حمايت شده توسط يك تيم باليني چندرشته اي آموزش ديده ارايه مي شود.

 • يك مركز بستري درمان سوءمصرف مواد محل درمان بيماراني است كه مشكلات مرتبط با مصرف مواد آن ها به قدري شديد است كه نياز به اقامت در محيطي ايمن و عاري از مواد و پايش 24 ساعته پزشكي دارند.

 • مدت بستري براي هر مراجع بايد به صورت فردي تعيين گردد.

 • مركز بستري توسط تيم چندرشته اي متشكل از افراد داراي دانش و تخصص در زمينه درمان اختلالات مصرف مواد شامل پزشك دوره ديده، روانپزشك، پرستار، روان شناس دوره ديده، مددكار و كاردرمان گر اداره مي شود.

 • بيماران در مركز بستري ارزيابي شده و برنامه درمان توسط پزشك با مشاركت ساير اعضاي تيم چندرشته اي درمان تدوين مي شود. مشاوره تخصصي روان پزشكي به طور معمول و مشاوره با ساير سرويس هاي تخصصي در صورت نياز انجام مي پذيرد.

 • مهارت هاي تيم چندرشته اي درمان امكان درمان مشكلات طبي و روان پزشكي همراه خفيف تا متوسط را تأمين مي كند.

 • حداكثر در سه روز اول بستري بايد بيمار به صورت جامع ارزيابي و براي او برنامه مراقبت تدوين شود . مطلوب است به نحوي برنامه ريزي شود كه مركز بستري يا مركز ارجاع دهنده پيش از بستري ارزيابي هاي خدمت گيرنده را تكميل نموده باشند.

 • مراقبت هاي پس از ترخيص بايد بخش عمده اي از برنامه مراقبت تمام بيماران باشد . مراقبت هاي پس از ترخيص بايد توسط همان مركز، يك مركز سرپايي در همان محل يا در صورت بعد مسافت توسط يك مركز سرپايي يا اقامتي نزديك به محل سكونت بيمار ارايه گردد.

 • درمان در مراكز بس تري نبايد اجباري باشد . افرادي كه وارد يك مركز درمان بستري مي شوند به صورت داوطلبانه براي درمان مراجعه مي كنند يا براساس دستور قانوني موظف به شركت در دوره درماني و تكميل آن هستند.

 • برخلاف « بخش تخصصي درمان سوءمصرف مواد » كه بايد در بيمارستان عمومي يا بيمارستان تك تخصصي اعصاب و روان راه اندازي شود، «مركز بستري درمان سوءمصرف مواد» موجوديت مستقل دارد.

 • مداخلات درماني كه در يك مركز بستري ارائه مي شود بايد متناسب با نياز فرد بوده و مجموعه اي از مداخلات دارويي و رواني، اجتماعي را شامل گردد.

 • گروه هدف مراكز بستري درمان سوءمصرف مواد بيماراني هستند كه براي درمان اعتياد نياز به نظارت طبي در يك محيط كنترل شده دارند . اين ها، بيماراني هستند كه به دليل شدت مشكل اعتياد، مصرف مواد چندگانه، وضعيت خانوادگي، اجتماعي ناپايدار يا مشكلات خفيف تا متوسط طبي و روانپزشكي همراه براي درمان نياز به نظارت 24 ساعته دارند.

 • در صورت وجود مشكلات طبي يا روان پزشكي شديد، درمان به بهترين نحو در يك « بخش تخصصي درمان سوءمصرف مواد » انجام پذير است.

 

ويژگي هاي كليدي بخش تخصصي درمان بستري سوءمصرف مواد

 • بخش تخصصي درمان سوءمصرف مواد بخشي است كه در بيمارستان عمومي يا بيمارستان تك تخصصي روان پزشكي راه اندازي شده و براي بيماراني كه مشكلات طبي يا روان پزشكي همراه شديد دارند، مراقبت درماني 24 ساعته توسط تيم چندرشته اي تخصصي تأمين مي نمايد.

 • بخش تخصصي درمان سوءمصرف مواد محل درمان بيماراني است كه مشكلات مرتبط با مصرف مواد آن ها آن قدر شديد است كه نياز به مراقبت و درمان 24 ساعته پزشكي يا روانپزشكي دارند.

 • رهبري تيم برعهده روانپزشك آموزشديده است.

 • بخش تخصصي درمان سوءمصرف مواد مطابق استانداردهاي بخش هاي روانپزشكي راه اندازي و اعتباربخشي مي شود.

 • بخش تخصصي درمان بستري توسط تيم چندرشته اي متشكل از افراد داراي دانش و تخصص در زمينه درمان اختلالات مصرف مواد شامل روانپزشك، پزشك دوره ديده، پرستار، روان شناس آموزش ديده، مددكار و كاردرمانگر اداره مي شود. اين بخش در يك بيمارستان واقع است كه در آن امكان درمان ادغام يافته مشكلات شديد طبي و روان پزشكي همراه وجود دارد.

 • ارزيابي جامع، تأمين مراقبت پس از ترخيص و مداخلات درماني متنوع دارويي و غيردارويي به يك اندازه در مركز درمان بستري و بخش تخصصي درمان اعتياد اهميت دارد.

 • در بخش هاي بستري خدمات اورژانس هاي طبي و روان پزشكي نيز تأمين مي شود. در صورتي كه بخش بستري در يك بيمارستان تك تخصصي روانپزشكي راه اندازي شود خدمات اورژانس طبي در دسترس نبوده و در صورت نياز بايد بيمار ارجاع گردد.

 • بخش تخصصي درمان بستري سوءمصرف مواد مي تواند به عنوان يك بخش مجزا يا به عنوان قسمتي از يك بخش روانپزشكي راه اندازي شود.
نوشتن دیدگاه

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.