آشنایی با روند درمان اعتیاد مجموعه نگین

 

چکیده ای از روند درمان در مرکز بستری و ترک اعتیاد نگین 

 

گام اول  : ویزیت اولیه پزشک و تشخیص نوع درمان (توسط تیم پزشکی مرکز )

در این مرحله پزشک با گرفتن شرح حال از بیمار در مورد زمان و مدت مصرف -نوع مواد- وضعیت شغلی و تعداد دفعات ترک ، بیمار را ارزیابی کرده و بهترین روش درمانی را به وی پیشنهاد میدهد .

گام دوم : بررسی وضعیت روانی بیمار و تجویز دارو های روانپزشکی (توسط تیم روانپزشکی) 

در این مرحله وضعیت روانی بیمار چک میشود و روانپزشک بیمار را از نظر افسردگی - خشم - اضطراب -پرخاشگری و.....بررسی میکند.

گام سوم: مصاحبه ی انگیزشی و بررسی و ضعیت روانشناختی فرد (توسط تیم روانشناسی )

گام چهارم : شرح روند درمان برای بیمار (توسط روانشناس بالینی )

گام پنجم : بستری  بیمار در مرکز 

پس از ترخیص 

گام ششم : همراه شدن مددکار با بیمار( خانواده ، جامعه ، محیط کار و....)

در این مرحله مددکار کمک میکند تا بیمار قادر شود استقلال شخصی و اجتماعی و رضایت خاطر خود را از زندگی بدست آورد.

 

 

 آماده سازي براي پذيرش:

در حال حاضر تقريباً تمام فعاليت ها ي خدمات بستري درمان اعتياد بر بازگيري بيماران متمركز است . بسياري از بيماراني كه در خدمات بستري درمان ميشوند آمادگي لازم براي ورود به درمان ها ي پرهيزمدار را ندارند . شواهد پژوهشي نشان مي دهد كساني كه پس از ترخيص از درمان بازگيري بستري در تماس منظم با يك مشاور هستند و براي درمان پرهيزمدار پس از خروج از مركز بستري برنامه ريزي كرده اند با احتمال بالاتري در درمان موفق خواهند شد، در حالي كه استفاده كنندگان از خدمات با وابستگي بسيار شديدتر ممكن است كم تر موفق باشند . وابستگي چنددارويي نيز احتمال بازگيري موفق را كاهش ميدهد. آمادهسازي براي پذيرش: توصيه هايي براي خدمات استاندارد ملاحظات كليدي در فرآيند پيش از پذيرش به شرح زير است:
• بايد درباره خدمات و فرآيندهاي درماني تأمين شده در جايگاه بستري اطلاعات كافي در اختيار تمام خدمت گيرندگان بالقوه قرار داده شو د. در اين مرحله بايد قوانين و مقررات درمان بستري شامل ممنوعيت سوءمصرف مواد، مقررات تردد، ملاقات و پيامدهاي تخطي از آن به خدمتگيرندگان آموزش داده شود. مطلوب است اين اطلاعات به صورت مكتوب، در قالب يك بروشور، كتابچه يا... در اختيار مراجعان قرار گيرد.
• در صورتي كه مراجع از يك مركز درماني ديگر ارجاع شده باشد مشورت با مركز ارجاع دهنده براي تعيين اهداف درمان بستري و زمان تقريبي اقامت مفيد خواهد بود . در اين فرآيند فرد خدمت گيرنده و خانواده او بايد تا جايي كه امكان دارد مشاركت داده شوند.
• قبل از پذيرش بايد يك ارزيابي اوليه توسط كاركنان مركز /بخش بستري صورت پذيرد . اين كار براي تعيين سطح مناسب خدمات درماني لازم است و كمك مي كند هدف از درمان بستري احتمالي به عنوان بخشي از يك برنامه مراقبت جامع مشخص شود . انجام معاينه جسمي ، آزمايش خون و ساير اقدامات ضروري پيش از پذيرش ، امكان تصميم گيري براي خدمات مناسب را فراهم مي سازد.
• مدت اقامت در مراكز بستري صرفاً بايد به عنوان بخشي از يك برنامه مراقبت كلي ديده شود . بلافاصله پس از پذيرش بيمار بايد هماهنگي هاي لازم جهت قرار دادن وي در يك برنامه درماني پس از ترخيص آغار شود و بيمار به محض اتمام دوره بستري برنامه درمان خود را در يك سطح درماني ديگر ادامه دهد . بيماراني كه دوره بازگيري حمايت شده را در يك مركز/بخش بستري تكميل مي كنند، مم كن است از تداوم درمان در مراكز بازتواني اقامتي نفع ببرند.
• بازديد از محيط بخش پيش از پذيرش و ملاقات با كاركنان مركز اضطراب مراجع را كاهش داده و احتمال درگير شدن در درمان را افزايش ميدهد.
• آموزش و مشاوره پيش از پذيرش در بهينه نمودن منافع بالقوه فر آيند پذيرش اهميت اساسي دارد. پذيرش در بخش و ارزيابي بيمار
• پس از پذيرش در بخش ارزيابي جامع بيمار در حوزههاي سابقه سوءمصرف مواد، سابقه درمان هاي قبلي، رفتارهاي پرخطر، بي ماري هاي طبي و رواني همراه، و و ضعيت حمايت هاي اجتماعي بيمار توسط كارشناس روان شناسي آموزشديده انجام ميگيرد.
• پزشك آموزش ديده مركز ارزيابي ها را بررسي و شرح حال بيمار را تكميل و نتايج معاينات باليني و موارد زير را در پرونده خدمت گيرنده ثبت مينمايد:
ساعت و تاريخ انجام ويزيت 
كليه نتايج حاصل از اخذ شرح حال عمومي و معاينه باليني بيمار 
كليه دستورات درماني، مراقبتي و بررسيها و آزمايشهاي لازم 
توضيحات و آ موزشهاي ارائه شده به بيمار و همراهان وي تو سط 
پزشك معالج
• در كليه مراحل مراقبتي بيمار، يك نفر به عنوان پزشك مس ؤل بيمار مشخص شده و ك ليه مشاوره ها، درمان ها و مراقبت هاي لازم با اطلاع و هماهنگي وي انجام ميپذيرد.
• روانپزشك مركز بيمار را ويزيت نموده و وضعيت فعلي و نياز به  مداخلات تخصصي روان پزشكي بيش تر را در پرونده مراجع مستند مينمايد.
• هنگام پذيرش، نيازهاي خدمت گيرندگان به خدمات مددكاري اجتماعي و توانبخشي توسط كارشناس مددكاري و كارشناس كاردرمان گري مشخص ميشوند تا بيماران در حداقل زمان ممكن، حداكثر خدمات مورد نياز را دريافت نمايند.
• يك نفر پرستار با مدرك كارشناسي پرستاري، بيمار را در بخش پذيرش نموده و موارد زير را ثبت مينمايد: شكايت فعلي بيمار و علت بستري شدن ساعت و تاريخ پذيرش در بخش 
ارزيابي پرس تاري شامل : نتايج ح اصل از ارزيابي سلامت جسمي و رواني بيمار هنگام پذيرش
برنامه درماني و كليه بررسي ها و آزمايشهاي درخواست شده توسط پزشك و روانپزشك معالج
توضيحات و آموزشهاي پرستار به بيمار و همراهان وي 
• در ثبت مستندات در پرونده بيمار (يا ساير گزارش هاي مر بوط به بيمار ) حداقل موارد زير رعايت ميشوند:
تمام اطلاعات با خودكار، خودنويس يا رواننويس نوشته ميشوند. 
تمام مستندات با خط خوانا ثبت ميشوند. 
نام، نام خانوادگي و شماره پرونده بيمار در تمام صفحات پرونده وي ثبت ميشوند.
زمان و تاريخ ثبت هريك از اطلاعات وارد شده، مشخص است. 
در پايان تمام مستندات پرونده و گزارش هاي بيمار، امضاء و مهر ثبت كننده اطلاعات آمده است.
هيچ فضاي خالي بين سطر پاياني نوشته ها و امضاي انتهاي آن وجود ندارد.
در مستندات و گزارش هاي مربوط به بيماران هيچ گونه وسيله اصلاح كننده و پاك كننده اطلاع ات (مانند لاك غلط گير ) استفاده نشده است.
در صورتي كه در پرونده بيمار جمله اي اشتباه نوشته شده باشد، روي  آن فقط يك خط كشيده شده و بالاي آن نوشته مي شود " اصلاح شد" و سپس امضاء، مهر و سمت فرد همان جا ثبت ميشود.
مستندات مربوط به سير ارزيابي، مراقبت و درمان بي مار و نتايج و گزارشهاي مربوط به آزمايش ها و ... با رعايت توالي زماني در پرونده بيمار ثبت و نگهداري ميشود.
فرآيندهاي مراقبت
• پزشك، روان پزشك، پرستار، روان شنا س و ساير افرادي كه در فرآيند مراقبت از بيمار با پزشك مسئول او همكاري مي كنند، به منظور تجزيه و تحليل، يكپارچه نمودن و استمرار ارزيابي ها و مراقبت ها با يكديگر مشاركت مينمايند.
• برنامه مراقبت به صورت مشترك توسط خدمت گيرنده و تيم چندرشته اي درمان تدوين مي شود. كليه خدمات و ارزيابي هاي دارويي و غيردارويي انجام شده در پرونده خدمتگيرنده ثبت ميشود.
• كاركنان درماني واجد صلاحيت، ارزيابي مجدد بيمار را در فواصل زماني مناسب انجام داده و نتايج را در پرونده وي ثبت مينمايند:
پيشرفت برنامه مراقبتي طي 24 ساعت اوليه از زمان پذيرش توسط پرستار
ثبت گزارش هاي سير درمان توسط پرستار، حداقل يك بار در هر شيفت
ثبت علائم حياتي و پيگيري انجام به موقع آزمايش ها و ساير اقدامات لازم با توجه به برنامه و دستورات مراقبتي بيمار توسط پرستار
ثبت روزانه وضعيت بيمار (در صورت لزوم و با توجه به شرايط بيمار، در فواصل زماني كوتاه تر)، تغييرات برنامه مراقبت يا ساير موارد، توسط پزشك معالج
ثبت روزانه تفاوت ميان برنامه هاي مراقبتي ثبت شده با اقدامات صورت گرفته توسط پرستار
نمونهگيري آزمايش هاي مواد توسط كاردان آزمايشگاه، پرستار يا روان شناس انجام و نتيجه آن در پرونده بيمار ثبت ميشود.
• اقدامات مراقبتي براساس برنامه ها و دستورات ثبت شده در پرونده انجام ميشود.
• برنامهريزي ترخيص به صورت مشترك توسط خدمت گيرنده و تيم چندرشتهاي صاحب صلاحيت تدوين ميشود.
• در زمان ترخيص برگه ترخيص به صورت خوانا كامل و مطابق با خط مشيها و روش هاي مركز تكميل شده و نسخه اي از آن به بيمار تحويل ميگردد.
• در زمان ترخيص يكي از پرست اران آموزش هاي لازم در زمينه مراقبت هاي پرستاري را به شيوه اي ساده و قابل درك به بيمار (در صورتي كه شرايط بيمار اجازه دهد) و همراهان وي ارائه نموده و در پرونده وي ثبت ميكند.
• در زمان ترخيص پزشك مسئول بيمار، آموزشهاي لازم در زمينه مراقبتهاي پزشكي را به شي وهاي ساده و قابل درك به بيمار (در صورتي كه شرايط بيمار اجازه دهد .) و همراهان وي ارائه نموده و در پرونده وي ثبت مينمايد.
• زمان مراجعه جهت پيگيري پس از ترخيص در پرونده بيمار ثبت و توسط پرستار، به اطلاع وي (در صورتي كه شرايطش اج ازه دهد ) و همراهانش رسانده شود.

پيوند خدمات بستري با مراقبت پس از ترخيص: توصيه هايي براي خدمات استاندارد

• بسته مراقبت پس از ترخيص بايد براي پاسخ به نيازهاي مراقبت برنامه ريزي شده متناسب با خصوصيات فردي بيماران در دسترس باشد . برحسب نوع خدمات ارايه شده در دوره بستري تداوم مراقبت بايد رويكردهاي پرهيزگرا و غيرپرهيزگرا را شامل گردد.
• مراكز ارجاع دهنده بيماران بايد قبل و بعد از دوره بستري در تأمين مراقبتهاي لازم به صورت فعال درگير باشند . علاوه بر اين كاركنان خدمات بستري بايد با توجه به موقعيت جغرافيايي مركز /بخش بستر ي و تعداد مراكز ارجاع دهنده، هماهنگي هاي لازم براي خدمات پيش از پذيرش و پس از ترخيص را به عمل آورند.
• خدمات بستري براي حمايت از مراجعان در دستيابي به اهداف درمان نياز به انعطاف پذيري بالايي دارند . براي مثال روان شناسان و مددكاران خدمات بستري بايد بيمار را براي پيگيري مشكلات رواني و جسمي خود پس از ترخيص و مراجعه به مراكز درمان پس از ترخيص كمك كنند.
• مدت درمان بايد براساس نياز استفاده كننده خدمات تعيين شود و احتمال دارد در صورت وجود انديكاسيون زمان بستري طولاني تر شود . بر اساس ارزيابي اوليه مدت بستري تعيين و براساس آن برنامه ريزي براي مراقبت پس از ترخيص با مركز ارجاع دهنده يا مراكز تأمينكننده خدمات پيشگيري از عود و بازتواني نزديك محل سكونت بيمار انجام ميشود.
• اگر بيمار روي درمان نگهدارنده با آگونيست تثبي ت شود بعد از ترخيص بايد به مركز داراي واحد آگونيست ارجاع شود.
• براي ايجاد شبكههاي اجتماعي حمايتكننده از پرهيز، خانواده استفاده كنندگان خدمات و شبكه اجتماعي آن ها بايد در برنامه درمان مشاركت داده شوند.
• شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد تداوم بدون وقفه درمان از مرحله بازگيري حمايت شده بستري به يك مركز بازتواني مي تواند نتايج درمان را بهبود بخشد . با توجه به اين موضوع ميتوان با پيشبيني تسهيلات درمان سوءمصرف مواد در مراكز بازتواني اقامتي محيطي مناسب ي براي درمان مراجعان داراي انگيزه و فاقد تاريخچه عوارض درماني فراهم كرد.
• تأمين خدمات درمان بستري و بازتواني اقامتي در كن ار خدمات سرپايي بايد براي هر منطقه جغرافيايي در نظر گرفته شود.

در بیمارستان ما با بهترین کیفیت اعتیاد خود را ترک کنید پرسنل مرکز ترک اعتیاد نگین صبورانه شما را در مراحل ترک کردن این بیماری یاری می کنند.